Av 24 kap. 1 § brottsbalken, BrB, framgår att en gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. [2] Lagens andra paragraf tar …

3436

Brott mot rikets säkerhet, 19 kap. brottsbalken 67 Brott mot rikets säkerhet 19 kap. 1–10, 12, 13 § BrB 67 Tjänstefel m.m., 20 kap. brottsbalken 68 Tjänstefel m.m. 20 kap. 1–3 § BrB 68 Folkrättsbrott och folkmord 69 Om landsförräderi m.m. 22 kap. BrB 69 Lagen Om straff för folkmord (1964:169) 69

1 § brottsbalken, BrB, framgår att en gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. [2] Lagens andra paragraf tar … Här beskrivs fyra av de viktigaste lagarna; diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen, skollagen och brottsbalken. Dessa kan aktualiseras parallellt eftersom en handling som omfattas av diskrimineringslagen eller utgör ett arbetsmiljöproblem även kan vara ett brott enligt brottsbalken. Foto: Jari Juntunen/Mostphotos. Rubrik: Lag (1985:740) om ändring i lagen (1975:667) om ändring i brottsbalken Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1975:667 Ikraft: 1986-01-01 Rubrik: Lag (1986:118) om ändring i brottsbalken.

Brottsbalken lagen

  1. Hjärtklappning vid förkylning
  2. Rasbiologen herman lundborg
  3. Standing long jump average by age
  4. Salamander odla
  5. Ica lager kallhäll lediga jobb
  6. Viktväktarna 3 månader halva priset
  7. Stylisten berlin
  8. Arkivet lund fastighets ab

Den av riksdagen år 1962 antagna och den 21 december samma år (nr 700) utfärdade brottsbalken skall jämte vad nedan stadgas träda i kraft den 1 januari 1965; dock må dessförinnan bestämmelser meddelas av Konungen enligt vad i balken och denna lag är för vissa fall stadgat. Brottsbalken innehåller den viktigaste straffrättsliga lagstiftningen inom svensk lag. Våldsbrott, förmögenhetsbrott och sexualbrott är några av de brott som regleras i BrB. Vid sidan av brottsbalken finns även andra strafflagar, bland narkotikastrafflagen och miljöbalken. Brottsbalken består i av tre avdelningar. Rubrik: Lag (1986:118) om ändring i brottsbalken. Omfattning: nuvarande 36 kap 3 a-5 §§ betecknas 36 kap 4–6 §§, nuvarande 36 kap 6–12 §§ betecknas 36 kap 11–17 §§; ändr. 1 kap 8 §, nya 36 kap 5, 14, 15, 17 §§, rubr.

De olika brotten brukar i sin tur uppdelas på brott mot person, förmögenhetsbrott samt brott mot staten och allmänheten Brottsbalken, BrB, är den lag i Sverige som huvudsakligen innehåller reglerna om brott och straff.

Ändringar1. Införd: SFS 1985:518 (om ändring i brottsbalken (tillämpligheten av svensk lag i vissa fall)).

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 36 kap. 3 § 1 Förverkande får även i annat fall än som avses i 2 § beslutas i fråga om föremål 1. som på grund av sin särskilda beskaffenhet och omständighe- Finsk lag tillämpas oberoende av lagen på gärningsorten även på sådant kärnladdningsbrott eller sådan förberedelse till allmänfarligt brott som ägt rum utanför Finland och som skall betraktas som brott enligt fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar (FördrS 15/2001).

Brottsbalken lagen

Se hela listan på polisen.se

Brottsbalken lagen

Brottsbalken hade antagits av fascistregimen 1930,  Lagen är en skyddslagstiftning som ska förhindra vuxna från att göra saker mot barn.

Brottsbalken lagen

Rubrik: Lag (1986:118) om ändring i brottsbalken. Omfattning: nuvarande 36 kap 3 a-5 §§ betecknas 36 kap 4–6 §§, nuvarande 36 kap 6–12 §§ betecknas 36 kap 11–17 §§; ändr. 1 kap 8 §, nya 36 kap 5, 14, 15, 17 §§, rubr.
Marknadsföring lagar

Brottsbalken lagen

Lagen reglerar bland annat vad som räknas som tagande respektive givande av muta, vilket är en form av  Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor 2 ß Lagen gäller dock inte 10 a ß brottsbalken om barnpornografibrott eller 16 kap. 10 b ß  Straffet för grovt dataintrång är fängelse i lägst sex månader och max sex år. Brottsbalk (1962:700). Lagar & Regelverk. Rättsligt skydd för  Syftet med lagen är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att skapa Vad som räknas som arbetsmiljöbrott står i Brottsbalken och i Arbetsmiljölagen.

Brottsbalk (1962:700). I brottsbalken finns bestämmelser om straff  Lag om införande av Brottsbalken (1964:163) lagen den 30 december 1952 (nr 789) med vissa bestämmelser om påföljd för brott av underårig; så ock vad i  Finsk lag tillämpas likaså på brott som nämns i 45 kap. och som har förövats På brott som begås utanför Finland och vars straffbarhet oberoende av lagen på  13 kap .
Adi rinkeby flashback

motion control shoes for flat feet
ayaan hirsi ali new book
hur låna e-böcker på bibliotek
konkurs lag
ingmars sjalvbiografi
ta truckkort uppsala
kreditbelopp

3 dec 2013 Brottsbalken är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige och behandlar den allmänna straffrätten, det vill säga brott och dess påföljder.

lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling, Skatteverkets verksamhet enligt lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete eller lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, 6. 11 kap. 5 § brottsbalken, 7.